Terms & Conditions


Algemene voorwaarden Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Saint or Sinner Bakery. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Saint or Sinner Bakery te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Saint or Sinner Bakery zijn vrijblijvend. Saint or Sinner Bakery accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Saint or Sinner Bakery behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Saint or Sinner Bakery behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Saint or Sinner Bakery zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Saint or Sinner Bakery ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail – bij Saint or Sinner Bakery te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Saint or Sinner Bakery te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Betaling
De klant voldoet bij Saint or Sinner Bakery aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkel. In het geval dat Saint or Sinner Bakery een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Saint or Sinner Bakery.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Saint or Sinner Bakery de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Saint or Sinner Bakery wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Saint or Sinner Bakery. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Saint or Sinner Bakery over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Het recht van eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Saint or Sinner Bakery opgave doet van een adres is Saint or Sinner Bakery gerechtigd, alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten, zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk of per mail te melden aan

Saint or Sinner Bakery
Laurens Bogtmanstraat 46
7558 HR Hengelo
of per email:  info@saintorsinnerbakery.nl

Aansprakelijkheid
Saint or Sinner Bakery is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Saint or Sinner Bakery is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van  Saint or Sinner Bakery komen. Saint or Sinner Bakery draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Saint or Sinner Bakery evenmin verantwoordelijkheid. Saint or Sinner Bakery is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Saint or Sinner Bakery, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Saint or Sinner Bakery. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door  Saint or Sinner Bakery uitgesloten